Orchestr

Komorní klasicistní orchestr Ensemble 18+ se specializuje na poučenou, ale neortodoxní interpretaci hudby "nejen" 18. století, jak vyplývá z jeho názvu. V uplynulých sezónách soubor zrealizoval několik vlastních koncertních řad zaměřených žánrově na hudbu přelomu pozdního baroka a klasicismu až po raně romantické autory, ale v jeho portfoliu nechybí ani hudba mladších období. V komorních dramaturgiích prováděných bez dirigenta v tomto směru spolupracuje s předními českými sólisty (hobojista Vilém Veverka, harfenistka Kateřina Englichová, houslisté Ivan Ženatý a Bohuslav Matoušek, klavírista Karel Košárek, klarinetista Milan Řeřicha a další). Mimo komorní programy se soubor věnuje i větším vokálně instrumentálním dílům. V sezóně 2019 se ansámbl zaměřuje na dvě hlavní témata: jednak provedení českých klasicistních houslových kocertů v další vlastní, v pořadí sedmé koncertní řadě, a dále na operní a oratorní tvorbu okruhu tzv. Čechů ve Vídni a mannheimské školy v novodobých premiérách (J. A. Koželuh, F. Gassman, I. Holzbauer, C. Stamitz, F. X. Richter, J. Bárta atd.) ve spolupráci zejména s Mannheimským komorním orchestrem, která vyvrcholí společným turné a nahrávkou kompaktního dvojdisku.

Ensemble 18+ vznikl v roce 2009 z okruhu mladých hudebníků se zájmem o interpretaci hudby starších období v součinnosti s cembalistou a dirigentem Vojtěchem Spurným. Hlavní myšlenkou bylo aplikovat principy poučené interpretace staré hudby při hře na moderní nástroje. Jelikož se většina stálých členů hře na kopie historických nástrojů a tzv. staré hudbě věnuje profesionálně, vzniká originální styl: autentická barokní a klasicistní artikulace s využitím dobových smyčců v kombinaci s modernějšími nástroji. Výsledným efektem je plný zvuk klasicistního orchestru při malém obsazení, přesvědčivý i v rozsáhlejších prostorách, kde by komorní zvuk barokních houslí byl v nevýhodě. Stálý základ orchestru tvoří deset smyčcových nástrojů s cembalem, dle potřeby doplněných dechovými nástroji. Orchestr pracuje v ustáleném složení v čele s koncertní mistryní Magdalenou Malou. Obsazení odpovídá orchestru Jiřího Antonína Bendy v německé Gotě v roce 1772. Tato kombinace opět reflektuje název i repertoár orchestru - převážně méně hraná hudba z období mezi lety 1750 - 1800, většinou české provenience a často v novodobých premiérách.

V roce 2010 vydal soubor své první CD "Symphony Reloaded" se symfoniemi českých autorů 2. pol. 18. století. Ensemble rovněž zrealizoval řadu nahrávek pro ČRo a ČT. V roce 2015 vznikla ve spolupráci s hobojistou Vilémem Veverkou společná nahrávka barokních hobojových koncertů pro firmu Supraphon, na níž vystoupili jako hosté německý hobojový virtuoz Dominik Wollenweber a cembalistka Barbara Maria Willi. Nahrávka získala titul TIP Harmonie a aspirovala na nahrávku roku. Další nahrávku, tentokrát s operní tvorbou, plánuje ensemble vydat na konci roku 2019.

Orchestr je častým hostem festivalů komorní hudby, které nezřídka zahajuje či slavnostně zakončuje. Kromě vlastní pravidelné koncertní činnosti v komorním i velkém obsazení se často podílí na realizaci objevných muzikologických počinů. Takto se například v roli schvarzenberských muzikantů Ensemble 18+ účastnil ojedinělého projektu rekonstrukce opery Dove é amore, é gelosia (Kde je láska, tam je žárlivost) z pera Giuseppe Scarlatiho v barokním divadle v Českém Krumlově v koprodukci ČT. K nejzajímavějším projektům tohoto druhu patří např. i provedení obnovené premiéry opery Pygmalion J. P. Rameaua v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Významným počinem je uvádění oper jednoho z největších českých hudebníků své doby, Jana Antonína Koželuha, do koncertního života v novodobé premiéře, připravuje se vydání kritické edice notového materiálu i nahrávka CD.